ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

(Hatályos: 2020.02.11. napjától_v1)

 

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Munkaügyi Akadémia Bt., mint Vállalkozás és a Megrendelő közötti jogviszony szerződési feltételeit.

 

1., Vállalkozás adatai

Vállalkozás megnevezése: MUNKAÜGYI AKADÉMIA Bt.
Vállalkozás székhelye: 1108 Budapest, Tavas u. 1/B/B 2/17.
Nyilvántartásbavevő bíróság: Fővárosi Törvényszék
Vállalkozás cégjegyzékszáma: 01 06 787023
Vállalkozás adószáma: 22380465242
Vállalkozás bankszámlaszáma:
Kapcsolattartás: info[kukac]munkaugyiakademia.hu
  06.70.336.91.72
  www.munkaugyiakademia.hu  www.munkaidokeretkalauz.hu
Tárhely szolgáltató adatai:

 

2., Szerződés tárgya

Szakkönyv, iratminta CD (továbbiakban: „termék”) értékesítése és továbbképzés, konferencia (továbbiakban: „szolgáltatás”), mint szolgáltatás nyújtása.

 

3., Szerződés hatálya

Jelen ÁSZF a weboldalon keresztül történő vásárlás és/vagy szolgáltatásmegrendelés esetén létrejövő szerződés részét képezik, melyet minden esetben köteles a Megrendelő megismerni és a megrendelés elküldése (a Vállalkozás ajánlatának elfogadása) során nyilatkozik annak elfogadásáról és az esetleges opt-out-ról.

Opt-out esetén a Megrendelő feltételekkel fogadja el az ÁSZF-ekben foglaltakat, melyeket írásos formában jelez a megrendelés leadásakor.

A Megrendelő opt-out nyilatkozatát a megrendelő form-on tudja megtenni. Ennek hiányában az ÁSZF-ek a szerződés részét képezik.

4., Szerződés nyelve, alakja

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek alakilag írásba foglalt szerződésnek, azokat a Vállalkozás nyilvántartja, de nem iktatja.

5., A termék lényeges tulajdonságai, ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege

Termék megnevezése: „Dr. Máriás Attila: Munkaidőkeret kalauz 2.0” szakkönyv

Terjedelem: 360 oldal

Méret: A/5

Ára: 9900,- Ft (mely tartalmaz 5% áfa-t)

Szállítási költség: aktuális postai díjszabás szerint

Továbbiak: a weboldalon közzétett termékleírásnál

6., A szolgáltatás lényeges tulajdonságai, ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege

Szolgáltatás megnevezése: munkaidőkeret szeminárium

Időpont: aktuálisan közzétett hirdetési ajánlat szerint

Tartama: fél nap

Helye: aktuálisan közzétett hirdetési ajánlat szerint

Ára: 35.000,- Ft/fő + 27% áfa

Továbbiak: a weboldalon közzétett szolgáltatásleírásnál

7., Megrendelés menete

A megrendelés szerződéskötésnek minősül, mely a Vállalkozás által történő ajánlatadással és annak a Megrendelő által történő elfogadásával jön létre.

A weboldalon árral és megrendelőlappal közzétett hirdetések ajánlatnak minősülnek. A szerződés a Felek között a Megrendelő elfogadó nyilatkozatának a Vállalkozás részére történő megküldésével és annak Vállalkozás által történő visszaigazolásával jön létre. Ez lényegében a megrendelő form kitöltését és a Vállalkozás részére történő elküldését, majd a Vállalkozás által történő visszaigazolását jelenti. A megrendelést visszaigazoló email az ajánlatot elfogadó megrendelői nyilatkozat megerősítésének és a megkötött szerződés teljesítésére vonatkozó szándék kifejezésének minősül.

Megrendelés menete:

 1. megrendelő form Megrendelő által történő kitöltése, adatok ellenőrzése, megrendelés elküldése
 2. megrendelés Vállalkozás által, emailben történő visszaigazolása
 3. díjbekérő megküldése (előre fizetés kötelezettsége)
 4. a díjbekérőn szereplő összeg megfizetését követően a termék Vállalkozás által történő postázása
 5. számla a megadott email címre PDF-ben történő megküldése

Ha a Megrendelő speciális adatok feltüntetését kéri a díjbekérőn vagy a számlán (pl. Purchase Order Number / PO szám), esetleg további beszállítói nyilatkozat Vállalkozás által történő megküldése szükséges (pl. Vendor form), azt kérjük a megrendelés megjegyzés rovatában előre feltüntetni.

A Megrendelő felelőssége, hogy a megadott adatok pontosan kerüljenek megadásra és a rendelés során elküldésre. A díjbekérő és számla kiállítására a Megrendelő által megadott adatok alapján kerül sor. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás jogosult a Megrendelő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét áthárítani. A Vállalkozás a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

A Megrendelő feladata a visszaigazoló emailek fogadásának ellenőrzése, ideértve a spam mappa/spam szűrő programok ellenőrzését is.

A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

8., Elfogadott fizetési módok

A weboldalon keresztül történő termék vagy szolgáltatás megrendelés esetén az elfogadott fizetési mód a bankszámlaszámra történő utalás.

A Vállalkozás bankszámlaszámát tartalmazza a díjbekérő, a számla és jelen ÁSZF.

9., Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 10 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

10., Számlázás

A Vállalkozás az értékesített termék(kek)ről és nyújtott szolgáltatás(ok)ról az alkalmazandó ÁFÁ-t is magában foglaló számlát bocsát ki a Megrendelő felé.

Ezen felül a Vállalkozás a termékek értékesítésével és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan szükségszerűen felmerülő készkiadásait a Megrendelőre terheli. Ezek mindenekelőtt (azaz nem kizárólag, mivel a költségek köre megbízások szerint különbözők lehetnek) a következők:

 • termék értékesítés esetén a postaköltség díja;
 • termék értékesítés esetén számlakorrekció díja (amennyiben pontatlanul, helytelenül, elégtelenül adta meg a Megrendelő a számlázási adatokat, vagy utóbb azokat kérésére módosítani szükséges);
 • behajtási költség átalány (amennyiben a Megrendelő késedelmesen egyenlíti ki a díjat);

A számla, ellenkező megállapodás hiányában forintban kerül kiállításra, fizetési határideje a kiállítástól számított 5 nap. A Megrendelő külön kérése esetén a számla euróban is kiállítható. Ebben az esetben a szolgáltatási díjak euróban meghatározott végösszege a számla teljesítési időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyammal kerül átszámításra.

Megrendelő nem jogosult esetleges követeléseit a Vállalkozás részére fizetendő megbízási díjba és költségekbe beszámítani.

11., Elállási jog, nyilatkozatminta, elállás esetén a költségek

A Megrendelőnek 14 napon belül joga van bármilyen okból, indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Az elállási jog gyakorlására a 45/2014 (II.26) Korm. rend. rendelkezései irányadók, melynek igénybevételi módja: a termék Vállalkozás címére történő, tértivevényes postai úton, sértetlen állapotban történő visszaküldés, 14 napon belül. Amennyiben nem 14 napon belül, nem tértivevényesen vagy nem sértetlenül kerül a megrendelt termék visszaküldésre az elállási jog érvényesítésére nincs lehetőség. A határidő megtartottnak minősül, ha a Megrendelő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Szolgáltatás esetén – az elállási jog gyakorlását követő, míg termék esetén az elállásra irányuló jognyilatkozat megtételét követő termék visszaérkezéstől számított 14 napon belül kerül az esetlegesen megfizetett ellenérték visszafizetésre.

A Vállalkozás az utánvéttel visszaküldött csomagokat nem veszi át. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A Megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Megrendelő felelőssége, ha a termékben bekövetkezett értékcsökkenés a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat okán következett be. Termék esetén tipikusan ilyennek minősül a meghajtás, megtörés szamárfül, koszolódás, gyűrődés, stb., vagyis minden, amiből látszik, hogy a könyv nem új (és így újként a továbbiakban nem értékesíthető).

A visszaküldött terméket tartalmazó csomag a Vállalkozáshoz történő beérkezését követően – a későbbi vitákkal kapcsolatos bizonyítás megkönnyítése végett – videó kamerával rögzítésre kerül, mind a csomag kibontása, mind pedig a visszaküldött termék sértetlenségének megvizsgálása.

Elállás nyilatkozatminta: az elállásra irányuló jognyilatkozatot a Megrendelő írásos alakban, nyomtatott vagy kézzel írt módon (email nem elfogadott nyilatkozattételi mód) a termékkel visszaküldésre kerül a Vállalkozás címére (Munkaügyi Akadémia Bt. – 1108 Budapest, Tavas u. 1/B/B 2/17). Az elállásra irányuló jognyilatkozat abban az esetben érvényes, ha az tartalmazza az alábbi adatokat:

 • Megrendelő neve, címe,
 • Nyilatkozat arról, hogy magánszemélyként rendelte vagy nem,
 • Megrendelés adatai (termék, megrendelés napja, számla vagy díjbekérő sorszáma),
 • Elállási jog gyakorlására irányuló kifejezett szándék jelzése
 • Dátum, aláírás

12., Hibás teljesítéssel kapcsolatos tájékoztatás

12.1. Kellékszavatosság

Tekintettel arra, hogy a mind a termékértékesítés, mind pedig a szolgáltatás nyújtás olyan szerződés alapján történik, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, így a Vállalkozás, mint a kötelezett a hibás teljesítésért Ptk. 6:159.§-a szerinti kellékszavatossággal tartozik.

A Megrendelő, mint jogosult választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ennek a kötelezettségének a jogszabályban foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Megrendelő, mint jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozással, mint kötelezettel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő, min jogosult felelős. Ha a Megrendelő egyúttal fogyasztónak is minősül (=magánszemély megrendelő) akkor a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

12.2. Termékszavatosság

Vállalkozás által fogyasztónak eladott termék hibája esetére a Ptk.6:168.§-a kimondja, hogy a fogyasztó követelheti, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

12.3. Jótállás

A Ptk. 6:171. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Vállalkozás termékértékesítése és szolgáltatásnyújtása nem tartozik az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendeletben hatály alá.

13., Teljesítési segéd

A Vállalkozás jogosult a termékek értékesítése és a szolgáltatások nyújtása során további teljesítési segédeket igénybe venni, így különösen, de nem kizárólagosan a postázás, számlázás, követelések kezelése kapcsán. Ilyen esetben a Vállalkozás jogosult a Szolgáltatások nyújtásához szükséges, tudomására jutott információkat a közreműködők tudomására hozni.

A teljesítési segédek tevékenységéért a Vállalkozás a Megrendelővel szemben úgy felel, mint saját maga által elvégzett tevékenységéért.

14., Kapcsolattartás

A kapcsolattartás formái: telefon, email.

Megrendelő hozzájárul, hogy az általa megadott címen elektronikus levél formájában kommunikáljon a Vállalkozással. A Megrendelő tudomásul veszi mindazokat a kockázatokat, amelyek az elektronikus levelezéssel kapcsolatban felmerülnek, így különösen, de nem kizárólagosan: az üzenet illetéktelen személy általi hozzáférése, számítógépes vírusok veszélye. A Vállalkozás – szándékosság eseteinek kivételével – kifejezetten kizárja felelősségét az elektronikus levelezés kapcsán felmerülő károk tekintetében.

A Vállalkozás egyes termékeit a HR DOC SHOP Kft. és az OL Munkaidő Kft. (továbbiakban: „Szponzor”) szponzorálja. A Vállalkozás tájékoztatja a Megrendelőt, hogy telefonos elérhetősége és email címe kifejezett hozzájárulása alapján átadásra kerül a Szponzor részére, hogy munkaidő-szervezéssel kapcsolatos termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatosan kapcsolatfelvételt kezdeményezzen és a további kifejezett hozzájárulás alapján ajánlatot tegyen. A Megrendelő a megrendelő form megjegyzés rovatában tudja jelezni, ha nem kíván Szponzor megkeresését fogadni. A Szponzor nem küld spam-et, nem küld kéretlen reklámokat, az átadott adatok egyszeri olyan megkeresésre szólnak, melyek célja

 • ajánlattétel előtti kifejezett és konkrét hozzájárulás megkérése, és/vagy
 • a reklám tv. 5.§-a szerinti kifejezett hozzájárulás kérése.

Egyebekben a jelen ÁSZF-ek részét nem képező, részletes adatkezelési tájékoztatásban foglaltak irányadóak, melyek a Vállalkozás honlapján érhetők el.

A Vállalkozás a Megrendelő kifejezett tiltása hiányában, jogosult arra, hogy Megrendelő nevére, illetve a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatások tárgyára általános jelleggel referenciaként hivatkozzon. A Megrendelő a megrendelő form megjegyzés rovatában tudja jelezni, ha kifejezetten meg kívánja tiltani, hogy a Vállalkozás általános referenciaként hivatkozzon a részére nyújtott szolgáltatások tárgyára.

A személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár el (ideértve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „Rendelet”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, [*] rendelkezéseit).

A Rendelet 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatás a Vállalkozás honlapján (www.munkaidokeretkalauz.hu; www.munkaugyiakademia.hu) az Adatvédelmi tájékoztatás menüpontban elérhető. Megrendelő nyilatkozik, hogy az adatvédelmi tájékoztatást megismerte, illetve azt kapcsolattartóival megismerteti.

15., Szerzői jogok

Az értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok a szerzőt illetik, mely kapcsán külön felhasználási szerződésben biztosított feltételek mellett jogosult a Vállalkozás a szerzői mű felhasználására (kiadás, értékesítés). A Megrendelő a szerzői mű további felhasználása kapcsán a Vállalkozást vagy a szerzőt köteles keresni a felhasználás engedélyezése, felhasználási szerződés megkötése érdekében.

16., Felelősség

Az értékesített termékek célja a tájékoztatás, az abban foglaltak a szerzők szerzői művek elkészítéskori szakmai álláspontját tükrözik, ugyanakkor sem jogi, sem más jellegű tanácsadásnak nem minősülnek. Minden ezzel kapcsolatos felelősséget a Vállalkozás kifejezetten kizár.

A fentiek megfelelően alkalmazandók a nyújtott továbbképzési szolgáltatások kapcsán is.

17., Jogok és kötelezettségek átruházása

A Megrendelő nem jogosult a megbízásból eredő jogait, illetve kötelezettségeit harmadik személyre bármely módon átruházni.

18., Panaszkezelés, vitarendezés, békéltető testület

A megrendelt termékkel, szolgáltatással kapcsolatos panaszt/észrevételt/javaslatot elsődleges az alábbi email címre kérjük megküldeni:

info@munkaugyiakademia.hu

A beérkezett észrevételt soron kívül kivizsgáljuk, melynek időigénye a jelzés jellegétől függően több munkanapot igényelhet (pl. postával, futárszolgálattal történő egyeztetés, stb.), de annak állásáról – legkésőbb 2 munkanapon belül – tájékoztatja a Vállalkozás a Megrendelőt.

Online vásárlással kapcsolatos vitarendezés:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.consumer.rights

Békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Elérhetőségek:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

19., Záró rendelkezések

A Vállalkozás tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a 45/2014. (II.26) Kormány.rend szerinti etikai kódex nem áll rendelkezésre.

A termékértékesítésre és a szolgáltatás nyújtásra a magyar jog szabályai irányadók. A szerződésből felmerülő bármely vita esetére Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatóságát kötik ki.

Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egyes részei hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének vagy hatálytalanná, vagy végrehajthatatlanná válnának, a jelen ÁSZF egyéb részei hatályosak maradnak. Ilyen esetben (kiegészítő) értelmezés útján azok a vonatkozó magyar szabályozások alkalmazandók, amelyek a lehető leginkább megfelelnek a hatálytalan vagy végrehajthatatlan szabályozás gazdasági céljának.